Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1-TARAFLAR

Satıcı: LİNGODEMİA (bundan böyle “Satıcı” olarak anılacaktır.)
Adres: Gömeç Mahallesi File Sokak No: 5 Kocasinan Kayseri
Telefon: 05372866144
E-posta: info@lingodemia.com

Alıcı:
Adı: _____ (bundan böyle “Alıcı” olarak anılacaktır.)
Adres: _____
Telefon: _____
E-posta: _____

MADDE 2- SÖZLEŞME KONUSU

İşbu mesafeli satış sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) alıcının satıcıya ait elektronik posta mesajı iletişim bilgisi aracılığı ile satın almak istediği ve aşağıda özellikleri belirtilen hizmetin satışına ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki hükümler gereğince alıcı ve satıcı taraf arasındaki hak ve yükümlülüklerin belirlenmesine ilişkindir.

MADDE 3-SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN ÖZELLİKLERİ, BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

3.1- Sözleşme konusu hizmetin özellikleri aşağıda belirtildiği gibidir:

Satıcı bedeli karşılığında uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla önceden belirlenmiş bir süre boyunca eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlayacaktır.

3.2- Sözleşme bedeli taraflarca tüm vergiler dahil ________ (________) türk lirası olarak kararlaştırılmıştır. Alıcı taraf, ________ gün içinde kararlaştırılan bedeli ödemelidir. Aksi halde satıcı tarafın kararlaştırılan hizmeti ifa yükümlülüğü ortadan kalkar.

Sözleşme bedelinin aşağıda belirtilen ödeme şekli ile ödenmesi kararlaştırılmıştır:

 • Banka Havalesi / EFT
 • Kredi Kartı

MADDE 4- SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

İşbu sözleşme, Alıcı tarafından web sitesi üzerinden yapılan siparişlerin onaylanması ve ödeme işleminin tamamlanmasıyla akdedilir.

MADDE 5-SATICI VE ALICININ BEYAN VE TAAHÜTLERİ

5.1- Satıcı:

 • yukarıda belirtilen ürünleri/hizmetleri, ayrıntılı bir şekilde ve bu Sözleşme’nin ve ilgili yasal düzenlemelerin gerektirdiği şekilde sunmayı taahhüt eder. 
 • belirtilen süreler içinde hizmetleri sunmayı taahhüt eder. Teslimat veya hizmet sunumu ile ilgili herhangi bir gecikme durumunda müşteriye önceden bilgi verilir. 
 • ürünlerin/hizmetlerin fiyatlarını ve ödeme koşullarını belirler ve bu bilgileri müşterilere açık ve net bir şekilde sunar. Satıcı, müşteri bilgilerini gizli tutar ve yürürlükteki veri koruma yasalarına uyar. Müşteri bilgileri yalnızca işlemlerin gerçekleştirilmesi için kullanılır.
 • müşteri sorularına ve taleplerine hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verir. İletişim kanalları müşterilere açık ve erişilebilirdir.
 • işlemlerini ilgili yasalara ve düzenlemelere uygun bir şekilde yürütmeyi taahhüt eder. Tüm satış ve hizmetler yürürlükteki yasal gerekliliklere uyar.
 • bu Sözleşme’nin ve yukarıda belirtilen beyan ve taahhütlerin yerine getirilmesine tamamen bağlıdır ve müşteri ile olan ilişkisinin temelini oluşturur.
 • işbu beyan ve taahhütlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve müşterilere bu değişiklikler hakkında bilgi verir.

Bu beyan ve taahhütler, Satıcı’nın işleyişini ve müşterilerine verdiği hizmetleri düzenleyen temel ilkelere dayanır. Müşteri, Satıcı’nın bu beyan ve taahhütlerini kabul eder ve bu Sözleşme’nin hükümlerine uygun davranmayı taahhüt eder.

5.2- Alıcı:

 • satın aldığı ürünleri veya hizmetleri belirtilen koşullar ve amaçlar doğrultusunda kullanmayı taahhüt eder. Ürün veya hizmetin kullanımı sırasında herhangi bir yasa dışı veya hatalı aktiviteye girişmeyeceğini kabul eder.
 • belirtilen ödeme koşullarına ve sürelerine uygun olarak ödeme yapmayı taahhüt eder. Ödemelerin gecikmesi durumunda, gecikmiş ödemelerin sonuçlarına katlanmayı kabul eder.
 • satın aldığı ürünlerin veya hizmetlerin iade ve garanti koşullarını dikkate almayı ve bu koşullara uygun davranmayı taahhüt eder.
 • satın aldığı ürünlerin veya hizmetlerin yasal düzenlemelere ve gerekliliklere uygun bir şekilde kullanacağını kabul eder.
 • bu Sözleşme’nin ve yukarıda belirtilen beyan ve taahhütlerin yerine getirilmesine tamamen bağlıdır ve Satıcı ile olan ilişkisinin temelini oluşturur.
Bu beyan ve taahhütler, Alıcı’nın işlem yapma ve Satıcı ile olan ilişkisinin temel ilkesini oluşturur. Alıcı, bu beyan ve taahhütleri kabul eder ve bu Sözleşme’nin hükümlerine uygun davranmayı taahhüt eder.

 

MADDE 6-MÜCBİR SEBEPLER

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkması ile taraflardan birinin veya ikisinin sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini veya bunları kararlaştırılan zamanda yerine getirmelerinin önüne geçen durumlar mücbir sebep olarak nitelendirilir. Mücbir sebep hallerinin (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, grev, lokavt, üretim tesislerinde önemli ölçüde arıza) var olması durumunda, mücbir sebepten dolayı sözleşmeden doğan borcunu ifa edemeyen taraf diğer tarafa durumu derhal yazılı olarak bildirecektir.

MADDE 7-CAYMA HAKKI

MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. Maddesinin (ğ) maddesi gereğince, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkının istisnaları arasında sayılmaktadır. Bu nedenle, geri iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, sarf malzemeleri, hızlı bozulan veya son kullanma tarihi geçmiş ürünler ve benzeri hizmetler için cayma hakkı kullanılamaz. Bu sözleşme kapsamında, online eğitim satış işlemi gerçekleştikten sonra hizmetler hemen erişilebilir ve sunulabilir hale geldiğinden, bu hizmetlerin iadesi veya tekrar satışı mümkün olmadığı için bu sözleşme ile ilgili olarak da cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 8-GİZLİLİK VE VERİ KORUMA

Satıcı, Alıcı’nın kişisel verilerini sadece işbu sözleşmenin gerektirdiği şekilde kullanacak ve gizli tutacaktır. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamıza başvurun.

MADDE 9-UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümü için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar, alıcının hizmeti satın aldığı veya satıcının ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti, bedeli Bakanlıkça belirlenen değer dışında kalan uyuşmazlıklarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun madde 68 uyarınca belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe veya il tüketici hakem heyetleri yetkilidir. İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Kayseri Merkez Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Bu sözleşmenin taraflarca okunduğunu ve kabul edildiğini onaylarız.

Satıcı Adı:                                        Alıcı Adı:

İmza: _________                            İmza: _________

Tarih: _________                           Tarih: _________